Ecobirch AS

Projekt: Digitaalse innovatsiooni programmi „i-Ettevõtte“ ärianalüüsi esimese etapi tööd Ecobirch toodab kliendi tellimusel kase ja männi liimpuitkilpe ning sõrmjätkatud komponente. Kasest kilpide tootmismahu poolest on firma Baltimaade suurim.

Lähteülesanne: Columbus Eesti viis Ecobirchi palvel läbi „i-Ettevõtte“ ärianalüüsi esimese etapi tööd, mille eesmärk oli tuvastada Ecobirchi põhiprotsesside peamised probleemid, milliseid on võimalik kõrvaldada (või nende mõju vähendada) rakendades erinevaid digitaalseid lahendusi.

Ecobirchi juhtkonna ootused analüüsi tulemustele olid peamiselt seotud:

  • Olemasolevate protsesside kulusäästlikumaks muutmisega (efektiivsuse suurendamisega);
  • Protsesside ja kogu tarneahela planeerimisvõimekuse parandamisega;
  • Käsitöö hulga vähendamisega;
  • Tulemuslikkuse nähtavuse ja analüüsivõimekuse parandamisega;
  • Majandustarkvara erinevate võimaluste kasutamisega.

 

Tulemus: Analüüsi tulemusel koostas Columbus Eesti ülevaate protsessidest ja nende kitsaskohtadest. Samuti pakuti välja lahendused kitsaskohtade lahendamiseks või leevendamiseks kasutades võimalusel digitaalseid lahendusi.

Lisaks sellele koostati digitaalse arengu visioon ja sellest lähtuv tegevuskava, millest lähtuda ettevõtte digitaalsete lahenduste kasutamise taseme tõstmiseks ja seeläbi kitsaskohtade leevendamiseks.

 

TMB Element

Projekt: Digitaalse innovatsiooni programmi „i-Ettevõte“ ärianalüüsi esimese etapi tööd.

Lähteülesanne: TMB juhtkonna poolt püstitatud eesmärk sisaldas ettevõtte tulemuslikkuse tõstmist ja protsesside jälgitavuse parandamist, kasutades digitaalse innovatsiooni võimalusi.

Tulem: Ärianalüüsi käigus anti ülevaade ettevõttes kasutusel olevatest infosüsteemidest ning nende funktsionaalsest seosest äriprotsessidega. Kaardistatud äriprotsesse hinnati lähtuvalt nende mõjust ja olulisusest väärtusahelas, ressursimahukusest ning digitaliseerituse tasemest.

Analüüsi lõppraport sisaldab tulevikuvisiooni ettevõtte protsesside digitaliseerimisest ning ärikasu põhist tegevuskava muudatuste elluviimiseks. Visioon ja tegevuskava on jaotatud kolme etappi:

  •  Digitaalse innovatsiooni lahendused, mis annavad koheselt kõige kiiremaid tulemusi;
  •  Stabiilse arengu suunised Digitaalse Innovatsiooni rakendamiseks;
  •  Julged ideed tulevikuks.

Barrus

Projekt: Digitaalse innovatsiooni programmi i-Ettevõtte ärianalüüs.

Lähteülesanne: Barrus on nii tehnoloogiliselt kui ka IT vallas arenenud ettevõte. Eelnevatel aastatel on järjepidevalt investeeritud tehnoloogiatesse, mis on tõstnud nende efektiivsust ja lihtsustanud protsesse. Iseseisvalt on arendatud tarkvara, millega planeeritakse ja hallatakse tootmist.

Barrus on alati soovinud olla tehnoloogia kasutamises esirinnas. Kuid teha seda mitte uisapäisa, vaid targalt ja eesmärgipäraselt. Tehnoloogia ei ole Barruse jaoks mitte eesmärk omaette, vaid vahend juhtimiseks ja protsesside tulemuslikkuse tagamiseks.

Ettevõtte kiire kasvu tõttu tekkis aga vajadus leida kaasamõtlejaid. Seetõttu otsustas Barruse juhtkond, et otstarbekas on ettevõtte edasise digiarengu planeerimiseks liituda Columbuse i-Ettevõtte programmiga.

Tulem: Barruse juhtkonna poolt püstitatud digitaliseerimise eesmärgid olid peamiselt seotud protsesside tulemuslikkuse (efektiivsuse) suurendamisega ning pidevast kasvust ja turumuudatustest tingitud kohanemisvõime parandamisega. Mõlema eesmärgi saavutamise eelduseks on planeerimisvõimekuse kasvatamine.

i-Ettevõtte projekti käigus analüüsiti ettevõtte põhiprotsesse ja analüüsitulemustest lähtuvalt koostati Barrusele digitaalse arengu visioon ja tegevuskava selle saavutamiseks. Koostöös juhtkonnaga valiti tegevuskavast välja kõige kiirema potentsiaalse ärikasuga parendustegevused ning tänaseks on alustatud koostööd Columbusega ka nende elluviimiseks.

Soovid alustada oma i-Ettevõtte programmiga?

Parim viis selleks on läbi teha enesehindamise küsimustik, mis võtab keskmiselt 10 minutit Sinu aega ja annab Sulle ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast ja ka jätkamiseks nõu.